No Featured Image

20. Cum pot afla din ce moment și unde pot să ridic suma garantată?

Fondul începe onorarea depozitelor garantate în cel mult 12 zile de la data indisponibilității depozitelor. Concomitent, informațiile privind plata depozitelor indisponibile, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condițiile și formalitățile necesare obținerii depozitelor garantate se publică în subdiviziunile băncii față de care s-au implementat instrumente… Read more »

No Featured Image

18. Care este perioada în decursul căreia pot ridica suma garantată?

Fondul începe onorarea depozitelor garantate în cel mult 12 zile de la data indisponibilității depozitelor băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită. Termenul limită pentru a ridica suma depozitului garantat nu există.

No Featured Image

17. Cum se onorează depozitele garantate de către Fond?

Onorarea depozitelor garantate se efectuează în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată, nemijlocit de către Fond ori prin intermediul băncii-mandatar, împuternicită de Fond pentru efectuarea plăților depozitelor garantate.

No Featured Image

16. Ce se întâmplă cu depozitul deschis în favoarea unui terț (beneficiar)?

În cazul în care depozitul este contractat în favoarea unui terț (beneficiar), acesta din urmă beneficiază de garanție dacă el este identificat ori identificabil înainte de data deciziei privind indisponibilitatea depozitului. În cazul în care există co-beneficiari, se vor aplica prevederile referitoare la depozitul comun.

No Featured Image

11. Cum se garantează depozitele comune?

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deţinător stipulată în contract se garantează separat. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenţi.

No Featured Image

10. Cum se garantează cîteva depozite deţinute în aceeași bancă?

Suma garantată se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deţinute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobînzilor datorate şi neonorate la data constatării indisponibilităţii acestora, dar nu mai mult decît nivelul actual stabilit al plafonului de garantare.

No Featured Image

8. Cum se garantează depozitele în valută străină?

Depozitele în valută străină sînt garantate prin onorarea echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

No Featured Image

7. Cum se calculează suma depozitului garantat?

Suma depozitului garantat se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deţinute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobînzilor datorate şi neonorate la data constatării indisponibilităţii acestora, dar nu mai mult decît nivelul actual stabilit al plafonului de garantare.

No Featured Image

6. Care depozite nu sînt garantate de Fond?

Nu sînt garantate următoarele depozite: a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii; b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor); c) depozitele foștilor deținători de… Read more »

No Featured Image

5. Care depozite se garantează de Fond?

Fondul garantează depozitele* constituite în monedă națională și în valută străină, deținute de persoane fizice și persoane juridice de drept privat, rezidente și nerezidente. * Depozit – orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau persoanelor juridice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit… Read more »

No Featured Image

4. Depozitele căror bănci sînt garantate de către Fond?

Fondul garantează depozitele tuturor băncilor comerciale din Republica Moldova, deoarece la formarea resurselor Fondului sînt admise si obligate să participe toate băncile licenţiate de Banca Națională a Moldovei.

No Featured Image

1. Care este scopul activității Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar?

Fondul de garantare a depozitelor este constituit ca persoană juridică de drept public având principalele obiective în activitatea sa protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.