Resurse

Resursele financiare totale ale fondurilor administrate de FGDSB la situația din 31.12.2022 constituie:


Fondul de garantare a depozitelor (resurse destinate garantării depozitelor)

Fondul de rezoluție bancară (resurse destinate finanțării măsurilor de rezoluție bancară)


Mijloacele financiare ale FGDSB pot fi constituite din:

a) vărsământul obligatoriu anual;f) veniturile din lichidarea creanțelor sale;
b) contribuțiile inițiale ale băncilor;g) veniturile din investirea mijloacelor sale;
c) contribuțiile trimestriale ale băncilor;h) veniturile din aplicarea penalităților de întârziere;
d) contribuțiile speciale ale băncilor;i) alte venituri (donații, subvenții bugetare, ajutoare etc.);
e) împrumuturi;j) mijloacele prevăzute de Legea cu privire la redresarea și rezoluția bancară.

Vărsământul obligatoriu anual se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul FGDSB și se achită de către băncile licențiate la sfârșitul fiecărui an în vederea utilizării acestor mijloace pe parcursul anului următor de gestiune.

Mijloacele financiare prevăzute de Legea privind redresarea și rezoluția băncilor se utilizează potrivit deciziei Băncii Naţionale a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluţie, pentru acoperirea necesităţilor legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluţie şi doar în scopurile prescrise în Legea privind redresarea și rezoluția băncilor. În acest sens, FGDSB, în calitate de administrator al fondului de rezoluție bancară, are drept scop de a acumula resurse financiare în fondul de rezoluție bancară și de a asigura cu acestea finanțarea măsurilor de rezoluție bancară.
Principala sursă de alimentare a fondului de rezoliție bancară o constituie contribuţiile anuale, ajustate în funcţie de profilul de risc al fiecărei bănci. Cuantumurile, tranșele, termenele-limită și forma de plată ale acestora se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluţie.

Celelalte surse de mijloace financiare, lit.b) — i), formează resursele FGDSB destinate garantării și se utilizează pentru onorarea depozitelor garantate în sistemul bancar.
Principala sursă financiară a mijloacelor destinate garantării depozitelor o constituie contribuțiile trimestriale încasate de la băncile participante la formarea resurselor Fondului.
Băncile depun contribuţiile trimestriale determinate în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte.
Astfel, băncile sunt clasificate în trei categorii de risc (A, B, C) și în dependență de categoria atribuită, achită în fond contribuțiile trimestriale, calculate din valoarea depozitelor garantate, după cum urmează:

  • categoria de risc A — 0,08%;
  • categoria de risc B — 0,1%;
  • categoria de risc C — 0,12%.

De asemenea, mijloacele disponibile atât a fondului de garantare a depozitelor, cât și a fondului de rezoluție bancară sunt investite în valori mobiliare de stat, completând resursele ambelor fonduri cu venituri investiționale.

FGDSB asigură evidențierea distinctă în contabilitate a operațiunilor legate de constituirea, investirea și utilizarea resurselor financiare aferente garantării depozitelor și finanțării măsurilor de rezoluție bancară.