Schema de Garantare

Schema de garantare

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, fiind subiectul principal al sistemului public de garantare a depozitelor în Republica Moldova, are drept scop protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.

Fondul garantează depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de persoanele fizice rezidente și nerezidente în toate băncile licențiate.

În sensul Legii Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar depozitul reprezintă orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situații tranzitorii create prin operațiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiții legale și contractuale aplicabile, precum și orice creanță a unei persoane fizice, reprezentată printr-un titlu de creanță emis de această bancă. Nu sînt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanție operațiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.

NU SÎNT GARANTATE următoarele depozite:

a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;
b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);
c) depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
f) depozitele soților și rudelor de gradul întîi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;
g) depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;
l) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă onorarea depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;
m) depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;
n) titlurile de creanță la purtător;
o) toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.

În cazul în care depozitele unei bănci licenţiate devin indisponibile, Fondul garantează plata acestora fiecărui deponent, indiferent de numărul şi mărimea lor sau de monedă în care s-au constituit, PLAFONUL DE GARANTARE fiind de 20.000 (douăzeci de mii) LEI MOLDOVENEȘTI.

Plafonul de garantare reprezintă mărime absolută garantată a depozitelor unui deponent într-o bancă.

Depozitele în valută străină sînt garantate prin onorarea echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

Data indisponibilității depozitelor se consideră data adoptării de către Banca Națională a Moldovei a deciziei de aplicare a instrumentelor de rezoluție sau de retragere a licenței și de inițiere a procesului de lichidare silită a băncii.

Mărimea obligației băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobînzilor datorate şi neonorate la data constatării indisponibilității depozitelor.

Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neonorate, faţă de bancă.

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deţinător stipulată în contract se ia în considerare la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenţi.

În cazul în care depozitul este contractat în favoarea unui terţ (beneficiar), acesta din urmă beneficiază de garanţie dacă el este identificat ori identificabil înainte de data deciziei privind indisponibilitatea depozitului. În cazul în care există cobeneficiari, se vor aplica prevederile referitoare la depozitul comun.

Banca este obligată să comunice deponenţilor informaţiile necesare referitoare la sistemul de garantare a depozitelor, în special cele privitoare la tipurile de depozite garantate, la nivelul şi modul de calcul al garanţiei, la condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea unei compensaţii din partea Fondului.