Schema de Garantare

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, fiind subiectul principal al sistemului public de garantare a depozitelor în Republica Moldova, are drept scop protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.

Fondul garantează depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de persoane fizice și persoane juridice de drept privat, rezidente și nerezidente în toate băncile licențiate.

În sensul Legii Republicii Moldova nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar depozitul reprezintă orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau persoanelor juridice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de această bancă. Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.

NU SUNT GARANTATE următoarele depozite:

 1. depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;
 2. depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);
 3. depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
 4. depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele specificate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;
 5. depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;
 6. depozitele soților și rudelor de gradul întîi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;
 7. depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;
 8. depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară;
 9. depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;
 10. depozitele plasate de către companiile de asigurare;
 11. depozitele plasate de către societățile de investiții;
 12. depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă onorarea depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;
 13. depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;
 14. titlurile de creanță la purtător;
 15. toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.

În cazul în care depozitele unei/unor bănci devin indisponibile, Fondul garantează onorarea acestora fiecărui deponent, indiferent de numărul şi mărimea lor sau de moneda în care s-au constituit, PLAFONUL DE GARANTARE fiind de 50.000 (cincizeci de mii) LEI MOLDOVENEȘTI.

Plafonul de garantare reprezintă mărime absolută garantată a depozitelor unui deponent într-o bancă.

Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobînzilor datorate şi neonorate la data constatării indisponibilităţii depozitelor. Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neonorate, faţă de bancă.

Depozitele în valută străină sunt garantate prin onorarea echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

Data indisponibilității depozitelor se consideră data adoptării de către Banca Națională a Moldovei a deciziei de aplicare a instrumentelor de rezoluție sau de retragere a licenței și de inițiere a procesului de lichidare silită a băncii.

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deţinător stipulată în contract se ia în considerare la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut de legislație în vigoare. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenţi.

În cazul în care depozitul este contractat în favoarea unui terţ (beneficiar), acesta din urmă beneficiază de garanţie dacă el este identificat ori identificabil înainte de data deciziei privind indisponibilitatea depozitului. În cazul în care există cobeneficiari, se vor aplica prevederile referitoare la depozitul comun.

Banca este obligată să comunice deponenţilor informaţiile necesare referitoare la Fond, în special cele privitoare la tipurile de depozite garantate, la nivelul şi modul de calcul al garanţiei, la condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea unei compensaţii din partea Fondului. De asemenea, acestea informaţii trebuie să fie disponibile la toate sediile băncilor, afişate la un loc vizibil şi expuse într-o formă accesibilă.

Obligaţia băncii faţă de deponenţi se reduce cu sumele plătite de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.

Creanțele deponenților altele decît cele plătite de Fond, se onorează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la lichidarea băncilor.